ANBI status

Vitala+ heeft bij de Belastingdienst een aanvraag gedaan om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd te worden. Hiertoe dienen een aantal gegevens publiekelijk beschikbaar te zijn. Onderstaand vindt u de ANBI-gegevens van Vitala+.

Volledige naam:
Stichting Bejaardenzorg Clara Fey ofwel Vitala+.

RSIN/fiscaalnummer:
8067.69.051.B.01

Contactgegevens: 
Bezoekadres: 
Gronsvelderweg 140
6229 VN Maastricht 

T: 043.6019400
E: info@vitalaplus.nl
W: www.vitalaplus.nl 

Rabobank: 31.38.59.604
IBAN: NL73RABO313859604
BIC: RABONL2U
KvK-nummer: 41076072

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Vanaf begin 2020 hebben de organisaties Vitala+, Maastricht UMC+ en Envida de samenwerking uitgebreid en verstevigd, met als doel de ketenzorg voor de kortdurende ouderenzorg te verbeteren. Onder kortdurende ouderenzorg wordt verstaan alle tijdelijke vormen van zorg en ondersteuning, gericht op het laten terugkeren van ouderen naar de thuissituatie of een betere passende woonzorgomgeving. Te denken valt daarbij aan Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Eerste Lijn Verblijf (ELV), kortdurende ziekenhuisopnames, dagbehandeling en ambulante zorg.

Omschrijving van doelstelling

De doelstelling van Vitala+ is het bieden van tijdelijke behandeling en zorg voor veelal oudere en/of chronische patiënten. Zowel klinisch, middels behandeling en zorg in dagprogramma’s en ambulante zorg. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Vitala+ zal door ontwikkelen naar een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg.

Naam en functie van bestuur

Barbara Janssen-Solberg, Bestuurder.

Beloningsbeleid

Vitala+ valt onder de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg. Bezoldiging vind conform plaats.

Vitala+ valt onder de wet normering topinkomens waardoor bovenmatige bezoldigingen van bestuurders en voorzitter/leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan is. Dit wordt jaarlijks getoetst door de accountant en de bezoldigingsgegevens worden gepubliceerd in de jaarrekening (jaarrekening beschikbaar op www.jaarverslagenzorg.nl).

Verslag van activiteiten en financieel overzicht

Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar ons jaarverslag op. Voor de (aanvullende) financiële overzichten verwijst Vitala+ naar www.jaarverslagenzorg.nl waar jaarlijks de jaarrekening wordt gepubliceerd.

 

Sluit de enquête